Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή Συμποσίων


Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με συμπόσιο, θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που ακολουθεί μέχρι τις 31/12/2023. Οι περιλήψεις των συμποσίων μπορούν να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Παράταση υποβολής συμποσίων μέχρι την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου.

Για να υποβάλετε το συμπόσιο σας διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω οδηγίες. 

Συμπόσια

Τα συμπόσια είναι διάρκειας 60 λεπτών τα οποία θα παρουσιάσουν επαγγελματίες με εξειδίκευση στο θέμα του συμποσίου.  Περιλαμβάνει από ένα μέχρι τρεις ομιλητές και 10-15 λεπτά χρόνο για συζήτηση με το ακροατήριο.

Τι πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Αναφορά στο  πώς οι τελευταίες έρευνες μπορούν να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά την κλινική πρακτική.
 • Την σχέση μεταξύ του αντικειμένου και της κλινικής εφαρμογής που βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα.
 • Εντοπισμό κλινικών ερωτημάτων που χρειάζονται πρόσθετα ερευνητικά δεδομένα.

Ενθαρρύνονται τα ακόλουθα στοιχεία: διεπιστημονικό περιεχόμενο, παρουσιαστές από διάφορα ιδρύματα και μελέτες περίπτωσης που να βοηθούν το ακροατήριο να δημιουργήσει σύνδεση μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής/κλινικής εφαρμογής.

Οδηγίες για την προετοιμασία και την υποβολή της περίληψης 

 • Γλώσσα:  Ελληνική.
 • Ονόματα και στοιχεία όλων των μελών που θα παρουσιάσουν στο συμπόσιο.
 • Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα που θα είναι υπεύθυνο επικοινωνίας.
 • Τίτλος: Σύντομος και περιεκτικός. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 λέξεις.
 • Σύντομη περίληψη για όλο το συμπόσιο που να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις και να αναγράφεται η σειρά των παρουσιάσεων αν είναι περισσότερες από μία.
 • Μαθησιακοί στόχοι του συμποσίου (3-5 μαθησιακοί στόχοι)
 • Διάγραμμα της θεματολογίας (timed agenda) που να κλείνει με τη συζήτηση (10-15 λεπτά).
 • Ατομικές περιλήψεις για την κάθε παρουσίαση ξεχωριστά. H κάθε ατομική περίληψη θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 250 – 300 λέξεις και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Σκοπός και στόχοι
  • Σχεδιασμός έρευνας και συμμετέχοντες
  • Μέθοδοι/Διαδικασίες
  • Υλικό/Μέθοδοι – Αποτελέσματα –
  • Συμπεράσματα
  • 5 λέξεις κλειδιά
 • Φορέας: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα: (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη ή Τμήμα/Σχολή, Ίδρυμα, Πόλη. Σε περίπτωση έρευνας στα πλαίσια φοίτησης σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο.
 • Σύντομο βιογραφικό (150 λέξεις) του κάθε ομιλητή