Υποβολή Επιστημονικών Εργασιών


Οδηγίες για την Ετοιμασία και Υποβολή Εργασιών

Το θέμα του συνεδρίου είναι ευρύ και οι συγγραφείς έχουν την επιλογή να καταθέσουν τις εργασίες τους σε μία ή και περισσότερες  θεματικές ενότητες  που αναγράφονται στο τέλος της ανακοίνωσης αυτής. Η τελική ταξινόμηση στις θεματικές θα είναι ευθύνη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή της μεθόδου παρουσίασης.  Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες με ηλεκτρονική επιστολή στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά τη συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας κατάθεσης.

Οδηγίες

 • Γλώσσα: Ελληνική


 • Συγγραφέας/Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη τη σχετική επικοινωνία.


 • Ονόματα των υπόλοιπων συγγραφέων της ερευνητικής ομάδας (αν ισχύει)


 • Τίτλος: Σύντομος και περιεκτικός. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 λέξεις.


 • Μέγεθος κειμένου: εώς 250 λέξεις , συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων (πίνακες/διαγράμματα/εικόνες).

Δομή περίληψης:

 • Σκοπός και στόχοι


 • Σχεδιασμός έρευνας και συμμετέχοντες


 • Μέθοδοι/Διαδικασίες


 • Αποτελέσματα


 •  Συμπεράσματα


 • 5 λέξεις κλειδιά

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή Περίληψης για Συμπόσιο

Τα συμπόσια είναι διάρκειας 60 λεπτών και θα παρουσιαστούν  από επαγγελματίες με εξειδίκευση στο θέμα του συμποσίου. Περιλαμβάνει από ένα  μέχρι τρεις ομιλητές και 10-15 λεπτά χρόνο για συζήτηση με το ακροατήριο.

Τι πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Αναφορά στο  πώς οι τελευταίες έρευνες μπορούν να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά την κλινική πρακτική


 • Την σχέση μεταξύ του αντικειμένου και της κλινικής εφαρμογής που βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα


 • Εντοπισμό κλινικών ερωτημάτων που χρειάζονται πρόσθετα ερευνητικά δεδομένα

Ενθαρρύνονται τα ακόλουθα στοιχεία: διεπιστημονικό περιεχόμενο, παρουσιαστές από διάφορα ιδρύματα και μελέτες περίπτωσης που να βοηθούν το ακροατήριο να δημιουργήσει σύνδεση μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής/κλινικής εφαρμογής.

Οδηγίες:

 • Γλώσσα: Ελληνική


 • Ονόματα και στοιχεία όλων των μελών που θα παρουσιάσουν στο συμπόσιο


 • Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα που θα είναι o υπεύθυνος επικοινωνίας


 • Τίτλος: Σύντομος και περιεκτικός. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 λέξεις


 • Σύντομη περίληψη για όλο το συμπόσιο που να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις και να αναγράφεται η σειρά των παρουσιάσεων αν είναι περισσότερες από μία


 • Μαθησιακοί στόχοι του συμποσίου (3-5 μαθησιακοί στόχοι)


 • Διάγραμμα της θεματολογίας (timed agenda) που να κλείνει με τη συζήτηση (10-15 λεπτά)


 • Σύντομο βιογραφικό (150 λέξεις) του κάθε ομιλητή


 • Φορέας: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα: Πανεπιστημιακό Ίδρυμα/Νοσοκομεία/Υπηρεσία/κ.α.

Ατομικές περιλήψεις για την κάθε παρουσίαση ξεχωριστά. H κάθε ατομική περίληψη θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σκοπός και στόχοι


 • Σχεδιασμός έρευνας και συμμετέχοντες


 • Μέθοδοι/Διαδικασίες


 • Αποτελέσματα


 • Συμπεράσματα


 • 5 λέξεις κλειδιά

Για να υποβάλετε την περίληψή σας πατήστε εδώ

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: Δευτέρα, 25 Απριλίου 2022

Ειδοποίηση Αποδοχής/Απόρριψης: Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Επικοινωνία: Για ερωτήσεις και τεχνικά θέματα αναφορικά με την υποβολή περιλήψεων εργασιών, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνεδρίου στο synedrio@topkinisis.com ή στο +357 22713780.