Σημαντικές Ημερομηνίες


  • Υποβολή περιλήψεων: 16/10/23

  • Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων: 31/01/24

  • Αποδοχή περιλήψεων: 02/04/24

  • Πρόγραμμα: 10/5/24